Przejdź do treści

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bogumiłku

Fundacja Niezapominajka

Ośrodek posiada bazę do zajęć z zakresu hipoterapii - terapia z wykorzystaniem konia i jazdy konnej. Zobacz zdjęcia koni

Historia Ośrodka

1 lipca 1969r.

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach powołało Państwowy Zakład Wychowawczy z zasadnicza szkołą zawodową specjalną w Bogumiłku dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim. Jako siedzibę PZW otrzymał dworek wybudowany w 1928r., 2 – piętrowy budynek przeznaczony na internat (dawniej spełniał on role magazynu zbożowego) budynek mieszkalny dla pracowników oraz ok. 3h zabytkowego parku. Zadaniem nowo zorganizowanej placówki było praktyczne przygotowanie młodzieży do pracy w gospodarstwach rolnych. Służyć temu celowi miało Pomocnicze Gospodarstwo Rolne. Pierwszym dyrektorem PZW został Pan Jerzy Stecz Kierownikiem Pomocniczego Gospodarstwa Rolnego Pan Ryszard Tyjas Pierwsi wychowankowie przyjęci zostali do zakładu 16 października 1969r. Byli to uczniowie KL VI – 24 osoby. Wychowawcą tej klasy został Pan Bolesław Pośpiech.

Od dnia 15 listopada 1969r. obowiązki dyrektora zakładu przejął Pan Józef Krawczyk. Z energią i oddaniem zabrał się do organizowania placówki. Wraz z kadrą pedagogiczną i uczniami włożył wiele wysiłku w upiększanie terenu adaptowania pomieszczeń dla potrzeb szkoły i internatu. 1 września 1970r. dyrektorem zakładu zostaje Pan mgr Stanisław Szafrański. Podczas nowego podziała administracyjnego kraju w 1975r. PZW przechodzi pod opiekę Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Rok później w strukturze organizacyjnej PZW zaczęła funkcjonować I klasa tzw. „Szkoły Życia” dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Całkowita reorganizacja Zakładu nastąpiła w 1979roku. Od tej pory staliśmy się pierwszą „Szkołą Życia” z internatem na terenie woj. Częstochowskiego.

Dwa lata później, po odejściu dotychczasowego dyrektora na emeryturę obowiązki te przejęła Pani mgr Anna Wójcik – pełniąca dotychczas obowiązki kierownika internatu. Natomiast na stanowisko kierownika internatu powołano panią Jolantę Brych. W tym czasie pod opieką 18 osób z kadry pedagogicznej i 10 pracowników obsługi i administracji przebywa w PZW 45 wychowanków.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Częstochowie z dnia 24 października 1984r. następuje zmiana nazwy z Państwowego Zakładu Wychowawczego na Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr.4 w Bogumiłku. W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonowała:

 • 8 – klasowa Szkoła Życia
 • jednoroczna Szkoła Przysposabiająca do Zawodu
 • internat – koedukacyjny

Patronat nad jednoroczną Szkołą Przysposabiającą do zawodu objęła Spółdzielnia Inwalidów „GALMET” w Szczekocinach. Mimo ciągłych remontów i przebudowy budynku szkolnego i internatu ze względów architektonicznych nie można było wygospodarować pomieszczeń na dodatkowe klasy, świetlice w internacie, salę gimnastyczną. W przepełnionych klasach i grupach internackich, które nierzadko liczyły po 12 – 14 dzieci trudno było o dobre i bezpieczne warunki do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Dlatego też ówczesna dyrektor Ośrodka Pani Anna Wójcik w porozumieniu z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie, podjęła decyzję o zaadoptowaniu budynków gospodarczych pod warsztaty szkolne oraz rozbudowę klatki schodowej w internacie, co stworzyłoby dodatkową powierzchnię użytkową.

W roku 1990 po odejściu Pani Anny Wójcik na emeryturę, obowiązki dyrektora - Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie powierzyło Panu mgr inż. Bolesławowi Pośpiechowi. Pan dyrektor w pierwszych miesiącach pracy zajął się przede wszystkim modernizacja internatu, warsztatów szkolnych, wymianą instalacji elektrycznej i odgromowej w internacie. Dzięki tym przedsięwzięciom internat zyskał trzy świetlice, gabinet lekarski, 2 izolatki i szatnię. Powiększone zostało również zaplecze kuchni. Ta modernizacja spowodowała, że budynek warunkowo mógł funkcjonować do października 2002r. Mimo tych zmian pan dyrektor rozpoczął starania u ówczesnych władz oświatowych o rozpoczęcie prac związanych z budową nowego budynku internatu.

Jednak dzień 21 czerwca 1991r. zmusił go do odłożenia tych planów na późniejszy okres. Dzień ten to pożar budynku szkoły. Dzięki pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie , ówczesnego kuratora. Pana Włodzimierza Kolmana, dyrekcji wszystkich pracowników Ośrodka oraz ludzi wielkiego serca, placówka mogła funkcjonować bez żadnej przerwy w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych a spalony budynek szkoły został odbudowany w ciągu dwóch lat. W tym czasie z inicjatywy dyrektora Bolesława Pośpiecha powołana zostaje Rada Ośrodka , w której skład weszli w równej liczbie przedstawiciele kadry pedagogicznej i rodziców naszych wychowanków. Przewodnicząca Rady Ośrodka została mgr Lena Nieśpielak , która pełniła te funkcję do jesieni 2003r. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków przez dyrektora i Radę Ośrodka możliwe było uruchomienie gabinetu logopedycznego, gimnastyki korekcyjnej, pracowni gospodarstwa domowego, techniki a także wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i sportowy szkoły i internatu.

4 listopada 1993r. nastąpiło uroczyste oddanie nowego budynku szkoły. Dzięki pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła została wyposażona w nowy sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne. Po odbudowaniu szkoły pan dyrektor ponownie podjął starania o budowę nowego budynku internatu. W 1995r. na podstawie decyzji Kuratora Włodzimierza Kolmana zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej ówczesnemu „Miasto Projekt” w Katowicach.

W związku z trudną sytuacja finansową w Oświacie w tym czasie, dokumentacja czekała dwa lata na rozpoczęcie jej realizacji. W latach 1995 – 1997 dyrektor Ośrodka Bolesław Pośpiech w oparciu o przyznane środki oraz roboty interwencyjne przystąpił do rozbudowy infrastruktury komunalnej na terenie placówki.

 • wybudowano oczyszczalnię ścieków
 • wykonano ujęcie wody z zasilaniem wszystkich budynków ośrodka
 • wykonano systemem gospodarczym ogrodzenie terenu ośrodka
 • ocieplono dom nauczyciela

W 1997r. po wyłonieniu w przetargu wykonawcy ówczesny kurator Pan Krzysztof Tabaka zawarł umowę na wykonanie fundamentów wraz z kanalizacją wewnętrzną z Firmą POLREM z Sosnowca. W październiku 1998r. funkcję kierownika internatu obejmuje Pan mgr Stanisław Wilgocki. Kierownik internatu powołuje do działania wiele kółek zainteresowań: muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe, dziewiarskie, a także stara się aby wyposażyć internat w nowe meble, sprzęty i pomoce dydaktyczne. W styczniu 1999r. po nowym podziale administracyjnym kraju, Ośrodek przekazano ze wszystkimi jego problemami Powiatowi Częstochowskiemu. Przekazanie między innymi rozpoczętej inwestycji nie oznaczało niestety przekazania pieniędzy. Rok 1999 był dla władz powiatowych rokiem bardzo trudnym. Władze Powiatu musiały uporać się z ogromem problemów organizacyjnych między innymi:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie to jedno z największych Starostw w kraju jednak jego dochody własne są znikome. Od 1 września 1999r. Rada Powiatu w Częstochowie powołuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka na podstawie reformy systemu oświaty:

 • 6 – letnią szkołę podstawową
 • 3 – letnie gimnazjum
 • oraz internat.

Ówczesne władze Powiatu Częstochowskiego - Starostowie – Pan Wiesław Bąk i Pan Henryk Przech mimo trudnej sytuacji finansowej, kierując się troską o dobro dzieci i tak już pokrzywdzonych przez los, a także – o czym jesteśmy przekonani i czego jesteśmy świadomi, losem pracujących tu ludzi – podejmują decyzję o kontynuowaniu budowy. Przedstawiają ten problem w 2000r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu, stosownym Komisjom, Radzie Powiatu i po pozytywnych uchwałach tych organów decydują się na zaciągnięcie kredytu w wysokości jednego miliona złotych. Mimo zaciągniętego kredytu Starostwo Powiatowe wspólnie z dyrektorem Ośrodka czynili starania o pozyskanie dalszych funduszy na tę inwestycję. Ze względu na ogromne trudności w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych w grudniu 2000r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w Bogumiłku. Na tym posiedzeniu podjęto decyzję o kontynuowaniu rozpoczętej inwestycji, jednak z pewnymi zmianami – zrezygnowano z budowy jednej kondygnacji oraz budowy oddzielnego budynku kotłowni. Podjęta przez Zarząd Powiatu decyzja wpłynęła na przyspieszenie dalszych prac budowlanych.

Jeszcze w grudniu 2000r. został rozpisany przetarg na budowę stanu surowego zamkniętego, który wygrała firma ENERGOPOL z Częstochowy. Etap ten został zakończony w 2001r.. W tym samym roku rozpisano przetarg na kolejny etap, to znaczy na prace wykończeniowe budynku. Wykonawca tego zadania została Budowlana Spółdzielnia Pracy w Kłobucku. W tym okresie Powiat robił wszystko, aby pozyskać dodatkowe pieniądze na dokończenie inwestycji. Zabiegi mimo początkowego zastoju w tej sprawie na szczęście okazały się skuteczne.

W 2001r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu na 2002r.w ramach kontraktu wojewódzkiego środków w wysokości 1 miliona złotych na dokończenie inwestycji w Bogumiłku.

W 2002r. w ramach nawiązanej współpracy z Powiatem Jeziora Bodeńskiego w Niemczech Starostwo Powiatowe w Częstochowie otrzymało 120 tys. Euro, które w całości przeznaczyło na dokończenie budowy internatu. Ta bezinteresowna pomoc naszych przyjaciół z Niemiec w znacznym stopniu wpłynęła na zakończenie tej trudnej i mozolnej inwestycji. Poniesiony trud oraz zaangażowanie wielu instytucji, osób przyniosło wymierny efekt w postaci nowego budynku internatu – pięknego, przestronnego, funkcjonalnego, dostosowanego do zamieszkania osób niepełnosprawnych. Obiekt ten ma 1600 m2 powierzchni użytkowej. Na jego terenie zlokalizowano 7 segmentów mieszkalnych typu rodzinkowego dla siedmiu grup wychowawczych. Każdy segment składa się z dwóch sypialni, świetlicy, łazienki, toalety. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych: nie ma barier ani progów. Całość dopełnia obszerne zaplecze kuchenne, stołówka i węzeł sanitarny.

Uroczystość otwarcia nowego budynku internatu odbyła się 18 października 2002r. Zgromadziła wielu wspaniałych gości w tym: przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, władz wojewódzkich, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatury w Częstochowie, władz powiatowych, gminnych, przyjaciół z Niemiec, dyrektorów szkół, placówek, opieki społecznej, przedstawicieli różnych organizacji, instytucji, zakładów pracy, kościoła katolickiego, sponsorów, rodziców, a także byłych pracowników Ośrodka, jak również dziennikarzy telewizyjnych i prasowych.

W styczniu 2003r. Powiat Częstochowski zakupił tereny wraz z zabudowaniami po byłej Spółdzielni Rolniczej w Bogumiłku z przeznaczeniem na bazę do zajęć rewalidacyjnych z zakresu hipoterapii dla naszych wychowanków a z czasem dla osób z zewnątrz.

29 sierpnia 2003r. żegnaliśmy uroczyście odchodzącego na emeryturę mgr inż. Bolesława Pośpiecha – dotychczasowego dyrektora Ośrodka w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Częstochowie, wszystkich pracowników oraz przedstawicieli rodziców.

Od 1 września 2003r. obowiązki dyrektora objęła nasza koleżanka – mgr Lena Nieśpielak. Kierownikiem internatu pozostaje w dalszym ciągu mgr Stanisław Wilgocki. Pani dyrektor kontynuuje zasadnicze kierunki pracy obrane przez jej poprzednika. Postawiła sobie za cel doprowadzenie w jak najszybszym czasie do uruchomienia bazy pod hipoterapię, zakup koni i rozpoczęcie zajęć rewalidacyjnych z tego zakresu dla naszych wychowanków. W przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z dodatkowymi deficytami rozwojowymi taki rodzaj terapii jest bardzo wskazany. Właśnie koń sprawia, że jest to wyjątkowa metoda terapeutyczna dająca niespotykane w innych terapiach możliwości.

Dzięki hipoterapii następuje:

 • zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych organizmu,
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka

W lutym Pani dyrektor przeprowadziła wstępne rozmowy ze sponsorem, który zobowiązał się, że we własnym zakresie przeprowadzi modernizację budynku-obory na stajnię dla koni. W kwietniu 2004r. sponsor zakończył prace budowlane . Pozostałe prace remontowe w tym obiekcie zostały wykonane sposobem gospodarczym przez etatowych pracowników Ośrodka oraz trzech pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych w ramach współpracy z Powiatowym Biurem Pracy - Filia w Koniecpolu.

29 maja 2004 roku Starosta Częstochowski inż. Mieczysław Chudzik wspólnie z Wójtem Gminy Przyrów panem Robertem Nowakiem zorganizowali bal charytatywny w Gimnazjum w Przyrowie, z którego dochód został przeznaczony na potrzeby trzech placówek: Domów Dziecka we Wrzosowej i Chorzenicach oraz naszego Ośrodka. Dzięki środkom finansowym uzyskanym z balu charytatywnego oraz sponsora firmy DOMEX z Częstochowy było możliwe zakupienie dwóch koni do hipoterapii. W okresie wakacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Remont i Wyposażenie Szkół i Świetlic województwa śląskiego z udziałem także środków własnych Starostwa Powiatowego w Częstochowie w budynku szkoły została wymieniona wykładzina podłogowa oraz drzwi do sal lekcyjnych. Firma DELITE z Częstochowy która realizowała ten program zasponsorowała także modernizację pracowni gospodarstwa domowego.

1 września 2004r. – na mocy uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w strukturze organizacyjnej Ośrodka została powołana jeszcze jedna jednostka organizacyjna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Dotychczas absolwenci szkoły podstawowej a potem gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym pozbawieni byli możliwości kontynuowania nauki na poziomie zawodowym. Obecnie mają już taką możliwość. Program tej szkoły w miarę wszechstronnie będzie przygotowywał absolwentów do wypełniania obowiązków osób pomagających w pracach ogrodniczych, domowych i w prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych.

Powołanie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy otwiera nowy rozdział w roku jubileuszu 35 – lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku.

Spisała Lena Nieśpielak

© 2006 SOSW w Bogumiłku